Privacy verklaring

Computer Learning Center gaat met zorg om met de tot personen herleidbare informatie (persoonsgegevens). Voor de wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens zijn de wettelijke voorschriften en de beroepscode leidend.

Definitie

Onder persoonsgegevens worden verstaan: gegevens die naar hun aard feitelijke informatie over een persoon geven, waarbij met name bedoeld wordt gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en –toekomst, re-integratie, arbeid belemmerende factoren, gegevens betreffende ziekteverzuim en –begeleiding etc.

Doel

Registratie en verwerking van persoons- en andere gegevens heeft tot doel het bieden van (administratieve) ondersteuning bij scholingsactiviteiten, etc. Gegevens kunnen afkomstig zijn van de geregistreerde persoon, diens leidinggevende of werkgever, professionals UWV, DUO, reïntegratiebedrijven en andere overheidsinstanties. Persoonlijke aantekeningen behoren niet tot het dossier en worden gescheiden (beveiligd) bewaard. Deze aantekeningen zijn alleen voor eigen gebruik en worden vernietigd/verwijderd zodra ze hun functie hebben vervuld.

Informatie-uitwisseling

Aan de werkgever, leidinggevende of HR manager worden naar aanleiding van scholingsresultaten mondeling of schriftelijk conclusies vertrekt, welke voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als een wettelijke verplichting moet worden nagekomen mogen persoonsgegevens zonder toestemming van de werknemer worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld aan het UWV in het kader van uitvoering van taken van het UWV.

Recht op inzage

Een ieder van wie Computer Learning Center over persoonsgegevens beschikt heeft het recht op inzage in de betreffende gegevens. Inzage geschiedt aan de betreffende persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger.

Recht op correctie

Desgevraagd kan een ieder van wie Computer Learning Center over persoonsgegevens beschikt een verzoek doen tot correctie. Correctie vindt plaats als er gronden zijn om aan het correctieverzoek te voldoen (feitelijke onjuistheden). Geregistreerde ontvangt een afschrift van de gecorrigeerde gegevens. Indien niet wordt overgegaan tot correctie meldt Computer Learning Center dit, met redenen omkleed, binnen vier weken aan geregistreerde .
Het verzoek tot correctie wordt opgenomen in het dossier.


In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.  Blik op werk keurmerk Computer Learning Center  coeltoetscentra WFT Verzekeringen Inkomen Pensioen  MOS certified testing center  Samenwerkende ICT opleiders Nederland  Europees Computer Rijbewijs  Certiport MOS  Lamark flexibel examineren