Privacyverklaring

Computer Learning Center gaat met zorg om met de tot personen herleidbare informatie (persoonsgegevens). Voor de wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens zijn de wettelijke voorschriften en de beroepscode leidend.

Definities

De wet - Dit is de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het reglement - Dit is dit privacyreglement.
Persoonsgegeven - Dit is elk gegeven betreffende een persoon.
Verantwoordelijke - Dit is Computer Learning Center.
Betrokkene - Dit is de klant op wie een persoonsgegeven betrekking heeft

Rechtmatige grondslag van de verwerking

1. Voor de hieronder genoemde doelen is Computer Learning Center gerechtigd om persoonsgegevens te verwerken:
- het aanbieden en uitvoeren van cursussen/opleidingen;
- de uitvoering en opstelling van het contract waarbij de betrokkene partij is;
- gegevensuitwisseling met DUO ivm inburgeringstrajecten;
- gegevensuitwisseling met Panteia t.b.v. onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde diensten ivm inburgeringstrajecten;
- het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
2. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens

1. De persoonsgegevens worden verzameld bij de betrokkene zelf.
2. De persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
3. Uitsluitend de coördinatoren van Computer Learning Center hebben toegang tot de persoonsgegevens.
4. De coördinator is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens, waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
5. Personen die belast zijn met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn gehouden tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen.
6. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
7. De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
8. De bescherming van de persoonsgegevens is vastgelegd in dit document van Computer Learning Center.

Verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

1. Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn, worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
2. Na beëindiging van het contract worden de gegevens bewaard tot de inburgeringstermijn verstreken is, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven. Indien er geen sprake is van een inburgeringstermijn, worden de gegevens nog maximaal twee jaar bewaard, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer bewaard moeten blijven.
3. Verwijdering impliceert vernietiging of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is de persoon te identificeren.

Rechten van de betrokkene

1. De verantwoordelijke informeert de betrokkene op diens verzoek tijdig en volledig over de doelen waarvoor en de manieren waarop persoonsgegevens van hem worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden, over de rechten die betrokkene ten aanzien daarvan heeft en hoe hij die kan uitoefenen.
2. De betrokkene heeft recht op een kopie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd.
3. Iedere betrokkene heeft recht op informatie en inzage.
4. Het recht op inzage wordt alleen toegestaan aan betrokkene of diens gemachtigde. Betrokkene of diens gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren.
5. Zijn opgenomen gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift van de verwerking, dan dient de betrokkene een schriftelijk verzoek in bij de verantwoordelijke waarin wordt verzocht om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de gegevens.
6. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bericht de verantwoordelijke de betrokkene schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.
7. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot aanvulling, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
8. Iedere betrokkene heeft recht op gegevenswissing en gegevensoverdracht.
9. Betrokkenen hebben het recht onder de AVG om persoonsgegevens te laten wissen die niet meer relevant zijn of die onrechtmatig zijn verwerkt.
10. Betrokkene hebben teven het recht om zijn persoonsgegevens die digitaal zijn verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een ander.
11. Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens. Hiertoe worden de gegevens beveiligd.

Toezicht op naleving

Het College bescherming persoonsgegevens is op grond van de wet bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit reglement krachtens de wet opgenomen bepalingen.

Versie - 23-03-2023