Algemene voorwaarden

Voor de consumentenmarkt en de zakelijke markt hanteren wij de voorwaarden van NRTO.  

Download algemene voorwaarden consumenten

De Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen (also available in English) 

Download richtlijnen algemene voorwaarden zakelijke afnemers

Download de richtlijnen voor Algemene Voorwaarden B2B voor Training en Opleiding (also available in English)

Voor de zakelijke markt hanteren wij ook een aanvulling op de algemene voorwaarden B2B. 

Aanvulling algemene voorwaarden

Bij de uitvoering van trainings-, en opleidingsopdrachten KvKnr. 58828680, hanteren wij naast de NRTO-voorwaarden ook de volgende aanvullingen:

Artikel 1 Faciliteiten

Het opleidingsinstituut verklaart op het moment van uitvoering over alle voor een goede uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten te beschikken. Bij het verzorgen van cursussen op locatie van de opdrachtgever, worden tussen het opleidingsinstituut en de opdrachtgever afspraken gemaakt over de voorwaarden waaraan de faciliteiten op de betreffende locatie moeten voldoen. Als bij uitvoering van de cursussen blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan en daardoor de kwaliteit van de cursus niet meer door het opleidingsinstituut kan worden gewaarborgd, behoudt het opleidingsinstituut zich het recht voor de cursus niet te geven of te staken. 

Artikel 2 Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of in verband met de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd. 

Artikel 3 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Het opleidingsinstituut heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht het opleidingsinstituut tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft het opleidingsinstituut recht op compensatie in verband met reeds gemaakte kosten en nog te lijden schade en aan te tonen bezettingsverlies. Het opleidingsinstituut zal geen schadevergoeding betalen. 

Artikel 4 Annulering door de opdrachtgever

Annulering door de opdrachtgever van deelname van één of meer cursisten, of van de huur van een docent of een leslokaal is mogelijk tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 15 en 5 werkdagen vóór aanvang van de cursus is 50% van het cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusbedrag verschuldigd. Bij annulering door de opdrachtgever heeft opdrachtgever niet automatisch het recht op vervanging van deelname aan een cursus, van huur van een lokaal of docent op een ander moment. Verplaatsen van de opdracht naar een ander moment geldt als annulering van de geplaatste order. Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. 

Artikel 5 Annulering door het opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut streeft ernaar een geplande cursus altijd door te laten gaan. Als door onvoorziene omstandigheden een cursus moet worden geannuleerd of verplaatst, geldt met betrekking tot de aansprakelijkheid voor schade die kan ontstaan als gevolg van annulering door het opleidingsinstituut, dat deze wordt beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd. 

Artikel 6 Tariefaanpassing

Bij meerjarige opdrachten kan een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten die noodzaakt tot tariefaanpassing worden doorberekend door het opleidingsinstituut, conform de CBSindex regelingslonen voor overige dienstverlening zoals de laatste die is gepubliceerd door het CBS. 

Artikel 7 Auteursrecht

Alle in de cursus gebruikte materialen (incl. software) zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken of te doen gebruiken voor het geven van onderwijs in welke vorm dan ook. 

Artikel 8 Betalingsvoorwaarde

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
De betalingstermijn is binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Opschorting en verrekening

In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling. Alle betalingen door opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder recht op opschorting of verrekening. De opdrachtgever aanvaardt aansprakelijkheid voor vorderingen van het opleidingsinstituut op dochtermaatschappijen en groepsmaatschappijen in de zin van artikel 2:24a en 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, van de opdrachtgever. Het opleidingsinstituut is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten, zolang opdrachtgever jegens het opleidingsinstituut niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd de rechten die verder aan het opleidingsinstituut toekomen. 

Artikel 10 Inschrijving

U dient zich 2 weken voor aanvang van een opleiding in te schrijven.

Artikel 11 Bedenktijd

U heeft 14 werkdagen bedenktijd na inschrijving voor een opleiding.

Artikel 12 Geschillenregeling, toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de opdracht(en) (zoals omschreven in Artikel 1) is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen opdrachtgever en/of het opleidingsinstituut, worden, behoudens de bevoegdheid van de Kantonrechter in door de wet of deze algemene voorwaarden geregelde gevallen, beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Zutphen.

Klachtenprocedure

Klachten dienen schriftelijk te worden gestuurd naar ons kantoor in Apeldoorn t.a.v. de directie (H.Horselenberg). Het is daarbij belangrijk dat u uw klacht zo duidelijk mogelijk omschrijft en dat u uw contactgegevens erbij vermeldt. U krijgt binnen twee weken schriftelijke bevestiging van ontvangst van u klacht. Wij streven ernaar om uw klacht direct af te handelen, maar uw klacht wordt in principe binnen vier weken afgehandeld. Als dit langer lijkt te gaan duren, wordt u daarvan op de hoogte gesteld en laten wij u weten wanneer wij verwachten dat de klacht zal worden afgehandeld. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. In het geval u zich niet kunt schikken in het voorstel van de directie kunt u zich schriftelijk richten tot onafhankelijk persoon Dhr. R. Vader. Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door Computer Learning Center Apeldoorn en Deventer snel afgehandeld. Wij nemen uw klacht serieus en zien deze als feedback waarmee we onze werkwijze nog beter op onze klanten kunnen afstemmen. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.